Warunki usługi

WSTĘP

Witryna sieci GFace obsługuje platformę gier online. Na platformie znajduje się szeroki wybór gier online oraz innych usług. Usługi te obejmują tworzenie strony profilowej, uczestnictwo w blogach oraz forach, dodawanie treści takich jak fotografie, teksty oraz pliki wideo, zakup produktów wirtualnych i inne. Użytkownicy gier, usług i środowiska GFace („Użytkownicy", „Państwo") są zobowiązani do przestrzegania ogólnych Warunków Korzystania z Serwisu CRYTEK. Pojęcie „Gry" oznaczają gry i/lub usługi oferowane przez GFace.

Stroną niniejszej umowy jest CRYTEK GmbH (zwany dalej „CRYTEK").

Warunki Korzystania z Serwisu

Niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu oraz wszelkie warunki uzupełniające, wraz ze zmianami wprowadzanymi stosownie do potrzeb, regulują zasady korzystania przez Użytkowników z wszystkich gier internetowych, usług oraz witryny sieciowej („Serwisu CRYTEK") oferowanych przez CRYTEC GmbH lub jego filie i spółki stowarzyszone (zwanych łącznie „CRYTEK"). Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Uzupełniającymi, które zostały zawarte w Ustępie 18 niniejszego dokumentu. Warunki Uzupełniające oraz Polityka Prywatności CRYTEK stanowią integralną część niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu i zostały włączone do niniejszego dokumentu poprzez odniesienie. Z Polityką Prywatności CRYTEK możecie Państwo także zapoznać się na stronie www.crytek.com/privacy.

Użytkownicy zobowiązują się niniejszym do regularnego odwiedzania strony www.crytek.com/terms w celu zapoznania się z najnowszymi informacjami i warunkami regulującymi korzystanie z Serwisu CRYTEK. CRYTEK zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Korzystania z Serwisu w dowolnym czasie. O zmianach Warunków Korzystania z Serwisu Użytkownicy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną i/lub poprzez powiadomienie na naszej stronie głównej i/lub podczas logowania się. Wszelkie zmiany warunków, które będą miały odniesienie do istniejących usług CRYTEK wejdą w życie po 30 (trzydziestu) dniach od zamieszczenia ich na stronie www.crytek.com/terms. Warunki dotyczące nowych usług CRYTEK wchodzą w życie od razu po zamieszczeniu ich na stronie www.crytek.com/terms.

Zalecamy dodanie do zakładek strony www.crytek.com/terms i regularne odwiedzanie jej w celu zapoznania się z najnowszymi zmianami Warunków Korzystania z Serwisu CRYTEK.

1. Konto CRYTEK/GFACE

Posiadanie Konta CRYTEK/GFACE („Konta") może być niezbędne do uzyskania dostępu do niektórych Usług CRYTEK i korzystania z nich. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących rejestracji Konta zapraszamy do kontaktu z Obsługą Klienta Crytek. By móc utworzyć Konto CRYTEK, należy posiadać adres poczty elektronicznej oraz podać prawdziwe i poprawne dane. Użytkownicy muszą być uprawnieni do korzystania z usług CRYTEK, do których sie rejestrują, spełniając między innymi kryterium wiekowe. Niektóre z usług CRYTEK mogą wymagać utworzenia „nazwy użytkownika" lub „profilu". Nazwy użytkownika i profile są powiązane z Kontem Użytkownika. Zabrania się używania nazwy użytkownika lub profilu, które są używane przez innego Użytkownika, są wulgarne lub obraźliwe, zawierają nazwy handlowe lub w inny sposób naruszają Warunki Korzystania z Serwisu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania mające miejsce na jego Koncie. CRYTEK zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia „nazwy użytkownika" lub „profilu" z powodów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub jeśli używanie powyższych naruszała Warunki CRYTEK, prawo lub przepisy, w tym między innymi prawo do wizerunku czy przepisy dotyczące ochrony znaków towarowych.

Konto Użytkownika może zostać rozwiązane, jeśli inna osoba używa go do czynności naruszających Warunki Korzystania z Serwisu lub jest wykorzystywane w inny sposób, który jest niewłaściwy lub niezgodny z prawem. Nie należy udostępniać innym osobom hasła ani innych danych logowania do Konta. CRYTEK nie wymaga od Użytkowników ujawniania hasła, ani nie nawiązuje kontaktu z Użytkownikami, prosząc o odpowiedzi na pytania pomocnicze do hasła.

Zabrania się używania więcej niż jednego Konta na www.gface.com przez jednego Użytkownika („zakaz posiadania wielu kont"). Posiadanie wielu Kont w niektórych Grach może spowodować natychmiastowe zablokowanie Użytkownika. Ponadto, surowo zabronione jest odsprzedawanie lub odstępowanie Konta innym osobom.

Serwis CRYTEK służy wyłącznie celom rozrywkowym. Wykorzystywanie go w celach biznesowych lub handlowych jest wzbronione. Wyłącznie osoby fizyczne mogą rejestrować się jako Użytkownicy i korzystać z Serwisu.

Zabronione jest korzystanie z Serwisów GFace i Crytek z wykorzystaniem usług anonimizacyjnych, które ukrywają prawdziwy adres IP Użytkownika.

2. Prywatność i Gromadzenie Danych

Państwa prywatność jest dla nas ważna. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Polityką Prywatności CRYTEK, która odnosi się do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Politykę Prywatności CRYTEK możecie Państwo znaleźć na stronie www.crytek.com/privacy. Niniejszym Użytkownicy oświadczają, że zrozumieli, przyjmują do wiadomości i akceptują, iż komunikacja publiczna w Serwisie CRYTEK nie jest prywatna ani poufna i może być przeglądana oraz wykorzystywana przez inne osoby mające dostęp do Serwisu CRYTEK.

3. Prawa Własności Intelektualnej

Wszelkie treści wymieniane w Serwisie CRYTEK pomiędzy Użytkownikami a CRYTEK stanowią własność CRYTEK (za wyjątkiem Treści Generowanej Przez Użytkownika, patrz poniżej) i są chronione niemieckimi oraz miedzynarodowymi prawami autorskimi, prawami chroniącymi ogólny wygląd produktu, prawami patentowymi, prawami do znaku towarowego, konwencjami międzynarodowymi oraz innymi prawami mającymi na celu ochronę własności intelektualnej oraz stosownych praw własności. Zabrania się kopiowania lub pobierania jakichkolwiek treści z Serwisu CRYTEK, chyba że zostaliście Państwo w sposób wyraźny do tego uprawnieni. Użytkownicy zobowiązują się, że nie będą usuwali, zasłaniali ani zmieniali zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, patentowych, znaków towarowych ani innych praw własności, które zostały umieszczone przy treściach Crytek. Zabrania się sprzedawania treści CRYTEK oraz ich licencjonowania, rozpowszechniania, kopiowania, modyfikowania, publicznego wykonywania lub odtwarzania, transmitowania, publikowania, edytowania, przystosowywania, tworzenia dzieł pochodnych lub jakiegokolwiek innego niedozwolonego wykorzystywania. CRYTEK zastrzega sobie wszelkie prawa do treści objętych licencją i stanowiących własność CRYTEK, które w sposób wyraźny nie zostały przyznane Użytkownikom w niniejszych Warunkach Korzystania z Serwisu. Bezprawne kopiowanie treści pochodzących z Serwisu CRYTEK może spowodować zamknięcie Konta CRYTEK, zakaz korzystania z Serwisu CRYTEK oraz dalsze postępowanie prawne. W przypadku bezprawnego wykorzystania własności intelektualnej przez Użytkownika, CRYTEK może podjąć działania prawne na drodze cywilnej lub karnej. Niniejszym Użytkownicy zobowiązują się do wynagrodzenia CRYTEK strat i zwolnienia go z wszelkiej odpowiedzialności spowodowanej postępowaniem Użytkownika lub korzystaniem z Konta w Serwisie CRYTEK w sposób niedozwolony lub niezgodny z prawem.

4. Korzystanie z Oprogramowania Crytek

Serwis CRYTEK może wymagać od Użytkowników pobrania i zainstalowania oprogramowania CRYTEK („Oprogramowanie CRYTEK") lub zezwalać im na pobranie takiego oprogramowania. W takich przypadkach CRYTEK przyznaje Użytkownikom niewyłączne, odwołalne, ograniczone zezwolenie na korzystanie z oprogramowania CRYTEK wyłącznie w celu określonym przez CRYTEK w czasie, gdy oprogramowanie to jest udostępniane dla Użytkowników. Jeżeli wraz z oprogramowaniem CRYTEK dostarczana jest umowa licencyjna dla użytkownika końcowego, wówczas korzystanie z oprogramowania CRYTEK podlega tejże umowie w uzupełnieniu niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu. Zabrania się udzielania dalszych licencji, przenoszenia licencji na innych, pobierania opłat za korzystanie z oprogramowania CRYTEK lub za dostęp do niego, a także wykorzystywania oprogramowania CRYTEK w jakikolwiek inny sposób w celach zarobkowych. Zabrania się tłumaczenia, programowania zwrotnego, kompilowania zwrotnego bądź dekompilacji, dezasemblacji oraz tworzenia produktów pochodnych od oprogramowania CRYTEK. Zabrania się modyfikowania oprogramowania CRYTEK lub wykorzystywania go w sposób, do którego Użytkownicy nie zostali wyraźnie uprawnieni przez CRYTEK w formie pisemnej. Niniejszym Użytkownicy oświadczają, że rozumieją, iż poszczególne technologie wprowadzane przez CRYTEK mogą nie być spójne na wszystkich platformach i że działanie oprogramowania CRYTEK i powiązanych Serwisów CRYTEK może różnić się w zależności od komputera i innych urządzeń Uzytkownika.

Stosownie do potrzeb, CRYTEK może dostarczać Użytkownikom aktualizacji lub modyfikacji oprogramowania CRYTEK. Niniejszym Użytkownicy oświadczają, że rozumieją, iż pewne aktualizacje i modyfikacje mogą być wymagane w celu dalszego korzystania z oprogramowania CRYTEK i Serwisu CRYTEK.

5. Usługi Płatne

Korzystanie z Serwisu CRYTEK, zwłaszcza tworzenie Konta jest zwolnione z opłat, chyba, że postanowiono inaczej. Użytkownicy mogą korzystać z podstawowej wersji Serwisu CRYTEK przez czas nieokreślony oraz bez ograniczeń w jego funkcjonalności, chyba, że prostanowiono inaczej, z zastrzeżeniem prawa CRYTEK do wycofania Serwisu CRYTEK.

Pewne dodatkowe funkcjonalności są dostępne wyłącznie dla Użytkowników wnoszących opłaty. Zasadniczo płatności dokonuje się przez operatorów płatności. Przy uiszczaniu płatności należy upewnić się, że uprzednio dokładnie zapoznaliście się Państwo z warunkami operatorów płatności i zgadzacie się z nimi. Więcej informacji o operatorach płatności, warunkach ich usług oraz polityce prywatności znajdziecie Państwo na stronach internetowych poszczególnych operatorów płatności.

W każdym przypadku zostaniecie Państwo odrębnie poinformowani o przedmiocie zakupu, funkcji i cechach przedmiotu zakupu, czasie dostępności tego przedmiotu (jeśli został określony), cenie zakupu oraz dostępnych metodach płatności. Odpowiednie opłaty są wymagalne w momencie zawarcia umowy zakupu. W przypadku nie uiszczenia opłaty naliczane będą odsetki ustawowe. Crytek zastrzega sobie również prawo do zablokowania Konta Użytkownika, uzyskania odszkodowania i zakończenia świadczenia usług.

W zamian za płatność Użytkownicy mają możliwość otrzymania wirtualnych pieniedzy („Wirtuane Pieniądze"). Wirtualne Pieniądze uprawniają Użytkowników do uzyskania dodatkowych właściwości, takich jak wirtualne dobra, broń, waluty oraz innych przedmiotów w GFace, które nie są dostępne w wersji podstawowej.

Niektóre z usług CRYTEK mogą wymagać uiszczenia płatności lub opłaty subskrypcyjnej. By móc uczestniczyć w tych czynnościach należy posiadać Konto Użytkownika i uiścić opłatę subskrypcyjną lub inną płatność. W celu uzyskania informacji dotyczących subskrypcji oraz innych opłat za poszczególne usługi należy zapoznać się z informacjami na stronie internetowej GFace. OPŁATY SĄ UISZCZANE Z GÓRY I NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI. CRYTEK zastrzega sobie prawo do zmiany opłat lub metod naliczania opłat w dowolnym czasie. Jeśli Użytkownik opłaca okresową (np. miesięczną) opłatę subskrypcyjną za usługi CRYTEK, CRYTEK poinformuje go o wszelkich zmianach w płatnościach lub metodach naliczania opłat z przynajmniej trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji o zmianach w Serwisie CRYTEK. Użytkownicy są zobowiązani do przeglądania Serwisu CRYTEK w celu terminowego otrzymywania powiadomień o tego typu zmianach. Kontynuacja korzystania z Serwisu CRYTEK po trzydziestu (30) dniach lub więcej od ogłoszenia zmian oznacza, że Użytkownik zaakceptował zmiany. Jeśli Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek wprowadzanych zmian, może w dowolnej chwili zrezygnować z subskrypcji, jednak CRYTEK nie zwraca żadnych opłat wniesionych w związku z Kontem ani naliczonych przed rezygnacją z subskrypcji, ani też nie dokona przeniesienia środków na inną subskrypcję. W przypadku, gdy korzystanie z Serwisu CTYTEK przez Użytkownika podlega opodatkowaniu z tytułu użytkowania lub sprzedaży, CRYTEK może także obciążyć Użytkownika tymi podatkami, dodając ich kwotę do opłaty subskrypcyjnej lub do innych opłat. W celu zdobycia dalszych informacji należy skontaktować się z nami odwiedziając obsługę klienta Crytek.

A. Sposoby Płatności.

Opłaty mogą być uiszczane z wykorzystaniem metod dostępnych dla poszczególnych Serwisów CRYTEK, a Użytkownicy niniejszym wyrażają zgodę na warunki mające zastosowanie do wybranych przez siebie metod płatności. Metody płatności mogą różnić się w zależności od Serwisu CRYTEK. Dostarczając do CRYTEK i/lub operatora płatności informacji dotyczących karty kredytowej bądź innych informacji związanych z płatnością, Użytkownik oświadcza CRYTEK i/lub operatorowi płatności, że jest upoważnionym użytkownikiem karty kredytowej bądź innego środka platniczego. Wyrażając zgodę na Warunki Korzystania z Serwisu CRYTEK, Użytkownicy wyrażają zgodę, by CRYTEK i/lub operator płatności automatycznie przedłużali subskrypcję Serwisu CRYTEK poprzez obciążanie ważnej karty kredytowej, której numer został dostarczony do CRYTEK. Państwa subskrypcja zostanie automatycznie przedłużona trzydzieści (30) dni przed terminem wygaśnięcia, a następnie po upływie każdego kolejnego roku, w kwocie nie większej niż obowiązująca w danym momencie, z wyłączeniem cen promocyjnych lub obniżonych, chyba że Użytkownik uprzednio zrezygnuje z subskrypcji. Użytkownik jet zobowiązany do dostarczenia bieżących, kompletnych i poprawnych danych do konta rozliczeniowego. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej aktualizacji wszelkich danych tak, by konto rozliczeniowe zawierało aktualne, kompletne i poprawne dane (i uwzględniało wszelkie zmiany w adresie do rozliczeń, numerze karty kredytowej lub dacie ważności karty kredytowej), a także zobowiązany jest do niezwłocznego informowania CRYTEK i/lub operatora płatności o unieważnieniu karty kredytowej (na przykład wskutek utraty lub kradzieży karty). Wszelkie zmiany tego typu danych mogą być zgłaszane poprzez kontakt z obsługą klienta Crytek lub operatora płatności. W przypadku niewywiązania się z obowiązku dostarczenia powyższych informacji do CRYTEK, Użytkownik wyraża zgodę na to, by CRYTEK kontynuował obciążanie go opłatami za automatycznie przedłużone subskrypcje, chyba, że subskrypcja została odwołana przynajmniej na trzydzieści (30) dni przed terminem jej zakończenia. CRYTEK zastrzega sobie prawo do korzystania z usług osób trzecich w zakresie aktualizacji danych dotyczących kart kredytowych w celu uzyskania bieżących terminów ważności kart kredytowych, jakie zostały przedstawione do CRYTEK. Klienci, którzy korzystają ze środków płatniczych innych niż karty kredytowe, mogą ponieść dodatkowe koszty manipulacyjne i mogą nie mieć możliwości automatycznego przedłużenia subskrypcji. W celu zdobycia dalszych informacji należy skontaktować się z nami odwiedziając obsługę klienta Crytek. Jako posiadacz Konta, każdy Użytkownik odpowiada za wszelkie nałożone opłaty, w tym stosowne podatki i wszelkie zakupy dokonane przez niego lub jakąkolwiek inną osobę używającą Konta Użytkownika, w tym przez członków rodziny i przyjaciół. Oznacza to, że jeśli informacje dotyczące Konta lub płatności Użytkownika nie zostały pozyskane w sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy przez osoby inne, niż upoważnione przez Użytkownika do korzystania z Konta, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za użytkowanie Konta oraz za wszelkie dokonane zakupy.

B. Subskrypcja Próbna.

W niektórych Serwisach CRYTEK może być oferowana darmowa subskrypcja próbna. W przypadku, gdy Użytkownik zaakceptuje darmową subskrypcję próbną, CRYTEK rozpocznie obciążanie Konta po wygaśnięciu darmowej subskrypcji próbnej, chyba że przed tym czasem Użytkownik odwoła subskrypcję. Użytkownik jest zawsze odpowiedzialny za płatności wobec dostawcy usług internetowych oraz z tytułu połączeń telefonicznych, bezprzewodowych i innych, jakie mogą zostać naliczone podczas korzystania z Serwisu CRYTEK, nawet kiedy oferujemy darmową subskrypcje próbną. Subskrypcja Próbna nie jest przenoszalna.

C. Opłaty Pobierane Przez Strony Internetowe Osób Trzecich I Sprzedawców.

Możemy udostępniać linki do innych stron internetowych. Niektóre z tych stron mogą pobierać odrębne opłaty, które nie są ujęte w opłacie subskrypcyjnej ani w innych opłatach, jakie Użytkownicy uiszczają na rzecz CRYTEK. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie dodatkowe opłaty lub zobowiązania, jakie zaciągają w kontaktach z osobami trzecimi.

6. Treść Generowana Przez Użytkownika (Treść „UGC")

Treść generowana przez Użytkownika (Treść „UGC") to treść dostarczana przez Użytkownika lub osoby trzecie, w tym przez innych Użytkowników Serwisu CRYTEK. CRYTEK nie dokonuje wstępnej selekcji wszystkich Treści UGC, ani nie udziela autoryzacji, zatwierdzenia ani wstępnej selekcji jakichkolwiek Treści UGC, które zostają dodane do Serwisu CRYTEK przez Użytkowników. Użytkownicy ponoszą całkowite ryzyko związane z kompletnością, dokładnością czy użytecznośćią Treści UGC znajdujących się w Serwisie CRYTEK.

CRYTEK zastrzega sobie prawo do usunięcia Treści UGC, która jest dla nas niepożądana z jakiejkolwiek przyczyny. Decyzja o usunięciu Treści UGC jest podejmowana wyłącznie przez CRYTEK i jest decyzja ostateczną. W zakresie dozwolonym na mocy obowiązujących przepisów prawa, CRYTEK nie przyjmuje odpowiedzialności za Treści UGC generowane przez osoby trzecie ani za brak lub opóźnienie w usunięciu takich treści. Każdy z Użytkowników jest wyłącznie odpowiedzialny za własne Treści UGC oraz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zamieszczane Treści UGC.

7. Dodawanie Treści UGC do Serwisu CRYTEK

CRYTEK szanuje prawa własności intelektualnej innych osób. Użytkownik musi być uprawniony do udostępnienia Treści UGC w Serwisie CRYTEK. Zabrania się dodawania lub umieszczania w Serwisie CRYTEK jakichkolwiek Treści UGC, które są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym lub innym prawem własności intelektualnej, chyba że (i) Użytkownik jest właścicielem wszystkich powyższych praw; lub (ii) Użytkownik uprzednio uzyskał pisemną zgodę właściciela/i tych praw, by móc w taki sposób wykorzystać tę Treść UGC. CRYTEK zastrzega sobie prawo, że bez uprzedniego poinformowania Użytkownika i w oparciu o samodzielną decyzję, może usunąć Treść UGC, która mogłaby naruszać prawo własności intelektualnej osoby trzeciej. Jeśli Użytkownik narusza prawo własności intelektualnej CRYTEK lub osoby trzeciej, CRYTEK może bez wypowiedzenia rozwiązać Konto Użytkownika. W przypadku rozwiązania Konta (Kont) Użytkownika, Użytkownik nie jest uprawniony do zwrotu wpłaconych środków oraz utraci dostęp do uprawnień i dóbr związanych z jego Kontem (takich jak punkty zebrane w grach, wirtualny majątek, czy tokeny).

8. Licencja na Treści UGC Udzielana CRYTEK I Innym Osobom

W zamian za możliwość udostępniania Treści UCG, Użytkownicy niniejszym wyraźnie przyznają CRYTEK niewyłączne, wieczyste, ogólnoświatowe, zupełne i nieodwołalne prawo do cytowania, ponownego zamieszczania, wykorzystywania, powielania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych, retransmitowania, licencjonowania, drukowania, udzielania wtórnej licencji, rozpowszechniania, transmitowania, nadawania oraz przekazywania w inny sposób i publicznego wykonywania oraz wystawiania Treści UGC, lub jej dowolnej części, w dowolnej formie i w dowolny sposób oraz za pośrednictwem dowolnych środków przekazu lub forów, istniejących obecnie lub wynalezionych w późniejszym czasie, bez powiadomienia o tym fakcie Użytkownika, bez opłaty i bez przypisania Treści UGC Użytkownikowi lub osobie trzeciej. Niniejszym Użytkownicy udzielają CRYTEK wszelkich licencji, zgody i zezwolenia na wykorzystanie tego typu Treści UGC w powyższych celach. Niniejszym Użytkownicy zrzekają się wszelkich praw moralnych i podobnych do Treści UGC i zobowiązują się, że nie będą się ich domagać w przyszłości.

Jeśli Serwis CRYTEK, w którym Państwo udostępniacie Treść UGC umożliwia innym Użytkownikom dostęp do tej Treści UGC i wykorzystywanie jej jako elementu Serwisu CRYTEK, wówczas udzielacie Państwo także wszystkim innym Użytkownikom tego Serwisu CRYTEK prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, wyświetlania, wykonywania, tworzenia dzieł pochodnych oraz przekazywania w inny sposób i rozpowszechniania udostępnionej przez Państwa Treści UGC w Serwisie CRYTEK lub za jego pośrednictwem. Wszystkie powyższe działania nastąpią bez powiadomienia Państwa o tym fakcie, bez opłaty i bez przypisania Państwu Treści UGC.

9. Zamknięcie Serwisu CRYTEK i Rozwiązanie Kont przez Crytek

CRYTEK ma prawo zamknięcia Serwisu CRYTEK w dowolnym czasie poprzez poinformowanie Użytkownika o wygaśnięciu usługi w okresie przewidzianym w czasie, gdy Użytkownik przystępował do Serwisu, lub w przypadku braku określenia tego okresu, w przeciągu trzydziestu (30) dni od zamieszczenia stosownej informacji we właściwym Serwisie CRYTEK. CRYTEK moze również rozwiązać Konto (Konta) Użytkownika (oraz dostęp do wszystkich związanych z Kontem uprawnień) wskutek naruszenia niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu, lub korzystania w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem z Konta Użytkownika, Serwisu CRYTEK, produktów lub własności intelektualnej CRYTEK. Wskutek rozwiązania Konta Użytkownicy mogą utracić nazwy użytkownika oraz profile. Jeśli Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto, CRYTEK może rozwiązać wszystkie Konta Użytkownika i wszelkie związane z nimi uprawnienia. CRYTEK może wystosować do Użytkownika ostrzeżenie, może też w trybie natychmiastowym rozwiązać wszelkie Konta założone przez Użytkownika. Niniejszym Użytkownicy potwierdzają, że nie wymagają od CRYTEK wystosowania wypowiedzenia przed rozwiązaniem Konta (Kont). W przypadku rozwiązania Konta przez CRYTEK, Użytkownik nie może ponownie uczestniczyć w Serwisie CRYTEK bez wyraźnej zgody ze strony CRYTEK. W celu wzięcia udziału w Serwisie CRYTEK prosimy o kontakt z obsługą klienta Crytek. CRYTEK zastrzega sobie prawo do odmowy prowadzenia Konta i świadczenia usług na rzecz jakiejkolwiek osoby. Zabrania się udostepniania Konta Użytkownika osobom, których Konta zostały rozwiązane przez CRYTEK.

Jeśli Konto Użytkownika lub poszczególna subskrypcja na Serwis CRYTEK związana z Kontem Użytkownika została rozwiązana, nie otrzyma on żadnego zwrotu - nie zostanie mu przyznany czas internetowy ani inne kredyty (np. punkty w grze online), ani nie otrzyma zwrotu w formie pieniężnej lub jakiejkolwiek innej formie. Ponadto, Użytkownik utraci dostęp do Konta lub uprawnień związanych z Kontem lub do poszczególnych Usług CRYTEK (takich jak punkty, tokeny, lub inne przedmioty wirtualne).

10. Zakończenie Korzystania z Serwisu CRYTEK i Kont Przez Użytkownika

Użytkownik ma prawo do rozwiązania Konta lub odwołania poszczególnej subskrypcji Serwisu CRYTEK w dowolnym czasie. Użytkownik ma możliwość rozwiązania Konta poprzez stronę internetową GFace, postępując zgodnie z odpowiednimi instrukcjami. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu, jedynym środkiem zaradczym jest nie korzystanie z Serwisu CRYTEK i rozwiązanie Konta Użytkownika lub odpowiednich subskrypcji. Niniejszym Użytkownicy oświadczają, że rozumieją i uzgadniają, iż rozwiązanie Konta Użytkownika lub poszczególnej subskrypcji jest wyłącznym prawem i środkiem zaradczym Użytkownika w przypadku jakiegokolwiek sporu z CRYTEK, w tym sporów związanych lub wynikających z: (1) jakiegokolwiek warunku zawartego w niniejszych Warunkach Korzystania z Serwisu lub wykonania bądź zastosowania niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu przez CRYTEK; (2) treści Crytek dostępnej za pośrednictem Serwisu CRYTEK lub jakiejkolwiek zmiany treści dostarczonej poprzez Serwis CRYTEK; (3) możliwości uzyskania dostępu i/lub korzystania z Serwisu CRYTEK przez Użytkownika; lub (4) kwoty lub rodzaju opłat, opłat dodatkowych, należnych podatków, sposobu obciążania płatnościami, lub jakiejkolwiek zmiany w opłatach, należnych podatkach, opłatach dodatkowych lub sposobie obciążania płatnościami za usługi CRYTEK. CRYTEK zastrzega sobie prawo do pobierania opłat, opłat dodatkowych lub kosztów poniesionych przed rozwiązaniem Konta przez Użytkownika lub odwołaniem poszczególnej subskrypcji Serwisu CRYTEK. Użytkownicy są także odpowiedzialni za wszelkie kwoty należne zewnętrznym sprzedawcom lub dostawcom treści w okresie poprzedzającym rozwiązanie umowy. Wszelkie zaległe lub niezapłacone kwoty oraz inne nieuregulowane kwestie z Serwisem CRYTEK muszą zostać rozwiązane przed utworzeniem nowego Konta CRYTEK. Po rozwiązaniu Konta CRYTEK przez Użytkownika wszelkie treści Użytkownika przestają być wyświetlane. W razie wystąpienia problemów prosimy o kontakt z obsługą klienta Crytek.

11. Zasady Postępowania.

Użytkownik może naruszyć Warunki korzystania z usługi:

 • Zamieszczając, przekazując, promując lub rozpowszechniając nielegalne treści UGC.
 • Nękając, zastraszając, wprawiając w zakłopotanie lub wykonując inne niepożądane czynności względem innego gracza, takie jak uporczywe wysyłanie niechcianych wiadomości, stosowanie ataków ad personam lub komentowanie jego rasy, orientacji seksualnej, religii, dziedzictwa kulturowego itp.
 • Przekazując lub ułatwiając rozpowszechnianie treści UGC, które są szkodliwe, obelżywe, obraźliwe pod względem rasowym lub etnicznym, wulgarne, pornograficzne, oszczercze, naruszają prawa, naruszają zasady prywatności lub praw wizerunkowych lub - w ocenie przeciętnej osoby - są nie do przyjęcia. Mowa nienawiści nie będzie tolerowana.
 • Zakłócając przebieg rozmów w pokojach wulgaryzmami, napastliwością, poprzez wielokrotne naciskanie klawisza Enter lub wprowadzanie na ekran dużych obrazów, przez co pole widzenia przesuwa się zbyt szybko, by możliwe było przeczytanie zawartych w nim treści, nadużywanie krzyku [cały tekst pisany wielkimi literami] w celu przeszkadzania innym użytkownikom, „spamowanie" lub zalewanie innych tekstem [wielokrotne zamieszczanie tego samego tekstu].
 • Podając się za inną osobę (wliczając w to osoby publiczne), fałszywie podając się za pracownika lub przedstawiciela CRYTEK lub usiłując zwieść użytkowników, sugerując, że reprezentuje CRYTEK lub któregokolwiek z partnerów lub firm stowarzyszonych z CRYTEK.
 • Próbując uzyskać hasło, dane dotyczące konta lub inne dane osobiste jakiejkolwiek innej osoby za pośrednictwem Usług CRYTEK.
 • Przesyłając jakiekolwiek oprogramowanie lub treści UGC, która do niego nie należą lub na których rozpowszechnianie nie ma zezwolenia.
 • Promując jakąkolwiek działalność niezgodną z prawem lub zachęcając do niej, włączając w to hakowanie, łamanie zabezpieczeń oraz dystrybucję podrobionego oprogramowania.
 • Korzystając z Usług CRYTEK za pośrednictwem programów innych niż dostarczone przez CRYTEK, włączając w to wszelkiego rodzaju „boty" oraz inne narzędzia mające na celu zastąpienie lub uzupełnienie interfejsów CRYTEK.
 • Korzystając z oprogramowania, które umożliwia wydobywanie danych („data mining") lub w inny sposób przechwytuje lub gromadzi dane związane z Usługami CRYTEK.
 • Wykorzystując wirtualne przedmioty lub Wirtualną Walutę poza Usługami CRYTEK poprzez kupowanie jej za „rzeczywiste" pieniądze, sprzedawanie jej lub wymienianie.
 • Wgrywając pliki zawierające wirusy lub uszkodzone dane.
 • Zamieszczając wiadomości w jakimkolwiek celu innym niż komunikacja osobista, w tym w celach reklamowych lub promocyjnych, rozsyłając korespondencję łańcuszkową, czy też promując systemy piramidowe lub inne działania komercyjne.
 • Niewłaściwie korzystając z usług obsługi klienta lub przycisków do zgłaszania skarg, czy też przekazując pracownikom CRYTEK fałszywe raporty.
 • Korzystając z oprogramowania „automatycznego", oprogramowania „makro" lub innego oprogramowania czy też „aplikacji do oszukiwania" lub rozprowadzając takie oprogramowanie i aplikacje.
 • Modyfikując jakąkolwiek część Usługi CRYTEK, do której to modyfikacji nie został wyraźnie upoważniony przez CRYTEK.
 • Zamieszczając lub przekazując z wykorzystaniem Usługi CRYTEK rzeczywiste dane osobowe jakiegokolwiek gracza.
 • Usiłując zakłócić, złamać lub rozszyfrować jakąkolwiek transmisję danych z serwera Usługi CRYTEK lub na te serwery.
 • Wykorzystując oraz przekazując informacje o błędach gry („exploitach") w celu nieuczciwego zdobycia przewagi w grze.
 • Usiłując korzystać z oprogramowania CRYTEK przy pomocy lub za pośrednictwem jakiejkolwiek usługi, która nie jest kontrolowana ani autoryzowana przez CRYTEK.
 • Utrudniając innym grę w Usłudze CRYTEK lub podejmując działania, które zakłócają lub zasadniczo zwiększają koszt świadczenia Usług CRYTEK dla wszystkich użytkowników.
 • Pewne Usługi CRYTEK mogą także zawierać dodatkowe zasady dotyczące zachowania użytkowników w trakcie korzystania z tych usług.
 • Użytkownicy są także zobowiązani do przestrzegania wszelkich praw federalnych, stanowych oraz lokalnych, a także przepisów i zasad mających odniesienie do ich zachowań w czasie korzystania z Usług CRYTEK. CRYTEK zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika i uniemożliwienia użytkownikowi korzystania z jakichkolwiek Usług CRYTEK w przypadku gdy konto użytkownika jest wykorzystywane do działalności nielegalnej lub naruszającej niniejsze Warunki korzystania z usługi.
 • Jeśli użytkownik stwierdzi, że inny użytkownik narusza którąkolwiek z niniejszych zasad postępowania, prosimy o zgłoszenie tego faktu poprzez skorzystanie z funkcji „Pomoc" lub „Zgłoś naruszenie" w odpowiedniej Usłudze CRYTEK.

12. Aktualizacje Serwisu CRYTEK

UWAGA: CRYTEK MOŻE UZNAĆ ZA KONIECZNE WPROWADZENIE AKTUALIZACJI LUB PONOWNE USTAWIENIE PEWNYCH PARAMETRÓW W CELU UTRZYMANIA RÓWNOWAGI W GRACH ORAZ KORZYSTANIU Z USŁUG CRYTEK. POWYŻSZE AKTUALIZACJE LUB „RESETY" MOGĄ SPOWODOWAĆ COFNIĘCIE SIĘ W ŚWIECIE GRY I MIEĆ WPŁYW NA POSTACIE, GRY, GRUPY ORAZ INNE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW W ŚWIECIE GRY. CRYTEK ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO TEGO TYPU AKTUALIZACJI I NIE PONOSI WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TEGO TYPU ZMIANY.

13. Ograniczenie Gwarancji Udzielanej Przez CRYTEK

W ZAKRESIE DOZWOLONYM NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, UŻYTKOWNICY WYRAŹNIE OŚWIADCZAJĄ, ŻE KORZYSTAJĄ Z USŁUG CRYTEK, OPROGRAMOWANIA CRYTEK ORAZ Z INTERNETU NA WŁASNE WYŁĄCZNE RYZYKO. USŁUGI CRYTEK, OPROGRAMOWANIE CRYTEK, PRODUKTY CRYTEK ORAZ USŁUGI I PRODUKTY OSÓB TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W STANIE W JAKIM SĄ I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI DO PAŃSTWA UŻYTKU BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH, CHYBA ŻE TAKIE GWARANCJE NIE MOGĄ ZOSTAĆ WYŁĄCZONE NA MOCY PRAWA. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ CRYTEK OPIERAJĄ SIĘ NA EKONOMICZNIE UZASADNIONYCH PRZESŁANKACH. CRYTEK NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ UŻYTKOWNIKOM, ŻE BĘDĄ MIELI DOSTĘP DO USŁUG CRYTEK I MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z NICH W DOWOLNIE WYBRANYM PRZEZ SIEBIE CZASIE LUB MIEJSCU. CRYTEK NIE MOŻE TAKŻE ZAGWARANTOWAĆ, ŻE BEDZIE POSIADAŁ ODPOWIEDNIE MOŻLIWOŚCI DO ŚWIADCZENIA USŁUG W OGÓLE LUB NA KONKRETNYM OBSZARZE GEOGRAFICZNYM.

14. Ograniczenie Odpowiedzialności CRYTEK

W ZAKRESIE DOZWOLONYM NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, UŻYTKOWNICY NINIEJSZYM OŚWIADCZAJĄ, ŻE ZROZUMIELI, PRZYJMUJĄ DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJĄ, IŻ ICH WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM W RAZIE JAKIEGOKOLWIEK SPORU Z CRYTEK LUB JEGO LICENCJODAWCAMI JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z USŁUG CRYTEK I ZAMKNIĘCIE KONTA CRYTEK. UŻYTKOWNICY NINIEJSZYM OŚWIADCZAJĄ, ŻE ZROZUMIELI, PRZYJMUJĄ DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJĄ, IŻ CRYTEK, JEGO LICENCJODAWCY ORAZ FIRMY STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PODJĘTE PRZEZ NICH LUB INNE OSOBY DZIAŁANIA BĄDŹ BRAK DZIAŁAŃ W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM UŻYTKOWNIKA, PRZEKAZYWANIEM PRZEZ NIEGO INFORMACJI ORAZ TREŚCIAMI W SERWISIE CRYTEK LUB ZA POŚREDNICTWEM OPROGRAMOWANIA CRYTEK. W ŻADNYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ CRYTEK, JEGO LICENCJODAWCÓW, FIRM STOWARZYSZONYCH, PRACOWNIKÓW, URZĘDNIKÓW, ANI DYREKTORÓW (ŁĄCZNIE, „OSÓB POWIĄZANYCH Z CRYTEK") WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA NIE PRZEKROCZY KWOTY WPŁACONEJ PZEZ UŻYTKOWNIKA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ CRYTEK. W ŻADNYM PRZYPADKU CRYTEK ANI OSOBY POWIĄZANE Z CRYTEK NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE ANI SZKODY WTÓRNE, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z SERWISU CRYTEK, OPROGRAMOWANIA CRYTEK, INTERNETU LUB Z JAKIEGOKOLWIEK INNEGO ROSZCZENIA ZWIĄZANEGO W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z SERWISU CRYTEK LUB Z KONT. PONIEWAŻ NIEKTÓRE PAŃSTWA I JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE LUB SZKODY WTÓRNE, NA TERENIE TYCH PAŃSTW LUB JURYSDYKCJI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ CRYTEK ORAZ OSÓB POWIĄZANYCH Z CRYTEK JEST OGRANICZONA W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA. CRYTEK NIE UDZIELA AUTORYZACJI ANI GWARANCJI NA JAKIKOLWIEK PRODUKT LUB USŁUGĘ OFEROWANE PRZEZ OSOBY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM CRYTEK. PONADTO, CRYTEK OŚWIADCZA, ŻE NIE BĘDZIE STRONĄ, ANI W JAKIKOLWIEK SPOSÓB NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MONITOROWANIE WSZELKICH TRANSAKCJI ZAWIERANYCH POMIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI A ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG. Niezależnie od powyższych postanowień, żadne z postanowień niniejszych Warunków korzystania z Serwisu nie ogranicza odpowiedzialności CRYTEK względem Użytkowników za świadome wprowadzenie w błąd, zgon lub uszkodzenia ciała spowodowane zaniedbaniem ze strony CRYTEK. Wyżej wspomniane postanowienia ograniczają także jakąkolwiek inną odpowiedzialność wyłącznie do zakresu, w jakim jej ograniczenie lub wykluczenie jest dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa.

15. Odpowiedzialność Odszkodowawcza Użytkownika

Na wniosek ze strony CRYTEK, niniejszym Użytkownicy wyrażają zgodę na zabezpieczenie CRYTEK poprzez przejęcie odpowiedzialności i ochronę przed wszelkimi zobowiązaniami, roszczeniami i kosztami, w tym koszty obsługi prawnej, które powstały wskutek naruszenia niniejszych Warunków korzystania z Serwisu, za które to naruszenie odpowiada Użytkowników, lub ktore powstały w związku z zamieszczeniem przez Użytkownika jakiejkolwiek Treści w Serwisie CRYTEK lub za jego pośrednictwem. Ochroną tą są także objęte firmy stowarzyszone z CRYTEK, jego pracownicy, podwykonawcy, urzędnicy, dyrektorowie, sprzedawcy oraz dostawcy treści. Bez uszczerbku dla ogólności powyższego, niniejszym Użytkownicy zobowiązują się do do wynagrodzenia strat poniesionych przez CRYTEK i zwolnienia go z wszelkiej odpowiedzialności spowodowanej korzystaniem przez Użytkownika z Konta w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem, w tym korzystaniem z Konta Użytkownika w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przez osobę, której Użytkownik udzielił zgody na korzystanie z jego Konta. Niniejszym Użytkownicy oświadczają, że będą osobiście odpowiedzialni za własne korzystanie z Serwisu CRYTEK oraz za ich wszelką komunikację i działalność w Serwisie CRYTEK, w tym za dodawane Treści. Użytkownicy także oświadczają, że zobowiązują się do do wynagrodzenia strat i zwolnienia z wszelkiej odpowiedzialności CRYTEK oraz firm stowarzyszonych, pracowników, urzędników oraz dyrektorów z tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności lub odszkodowania wynikającego z postępowania Użytkownika w Serwisie CRYTEK, w tym z tytułu treści zamieszczanych przez Użytkownika.

CRYTEK zastrzega sobie prawo, że na własny koszt podejmie się wyłącznej obrony i kontroli w jakiejkolwiek kwestii, za którą odpowiedzialność odszkodowawcza Użytkownika została określona w inny sposób. W takiej sytuacji Użytkownik będzie zwolniony z dalszych zobowiązań z tytułu odszkodowania na rzecz CRYTEK w danej sprawie. Niniejszy Ustęp pozostanie w mocy także po wygaśnięciu niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu.

16. Linki Do Stron Internetowych Osób Trzecich

Serwis CRYTEK może zawierać hiperłącza do stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie, w tym przez reklamodawców oraz innych dostawców treści. Strony te mogą gromadzić informacje lub pozyskiwać od Państwa dane osobowe. CRYTEK nie kontroluje tego typu stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, politykę prywatności, ani za gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie jakichkolwiek danych, które te strony mogą zbierać.

17. Ogólne Warunki

 • Zawarcie w Umowie Całości Porozumienia Stron: Niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu (wraz z Polityką Prywatności CRYTEK oraz innymi Warunkami Uzupełniającymi włączonymi przez odniesienie do niniejszego dokumentu) oraz wszelkie udostępnione zasady oraz instrukcje dotyczące Serwisu CRYTEK stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikami a CRYTEK, dotyczącego praw i zobowiązań Użytkownika Serwisu CRYTEK. Niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu w zupełności zastępują wcześniejsze wersje Warunków Korzystania z Serwisu. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy niniejszymi Warunkami Korzystania z Serwisu a innymi zasadami i instrukcjami udostępnionymi w Serwisie CRYTEK, wiążące będą wyżej wymienione zasady i instrukcje.
 • Środki Zaradcze. Użytkownicy zaświadczają, że niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu nie mają na celu przyznania ani nie przyznają żadnych praw ani środków prawnych jakiejkolwiek osobie, która nie jest stroną niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu. Niniejszym Użytkownicy także oświadczają, że zrozumieli, przyjmują do wiadomości i akceptują, iż niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu, Polityka Prywatności CRYTEK oraz Warunki Uzupełniające włączone w niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu, w tym egzekwowanie powyżsych przez CRYTEK, nie mają na celu przyznania ani nie przyznają żadnych praw ani środków prawnych jakiejkolwiek osobie.
 • Przeniesienie Praw. Crytek ma prawo do przeniesienia jakichkolwiek praw i zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu lub całości porozumienia na osoby trzecie. Użytkownik nie może przenieść żadnych praw ani zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu bez uprzedniej zgody udzielonej przez Crytek w formie pisemnej.
 • Podzielność Postanowień Umowy. W przypadku, gdy którakolwiek część niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu uznana zostanie za nieważną lub niewykonalną, część ta będzie podlegała interpretacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem tak, by jak najdokładniej oddać pierwotny zamiar CRYTEK. Pozostałe postanowienia pozostaną w pelni wiążące i skuteczne.
 • Zrzeczenie się. Jeśli CRYTEK nie wykona jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu, nie oznacza to, że CRYTEK zrzeka się tego prawa lub postanowienia. Zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu będzie skuteczne wyłącznie, gdy zostanie sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez CRYTEK.
 • Prawo Właściwe. (i) Prawem właściwym dla niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu i Konta Użytkownika jest Prawo Niemiec z wyłączeniem zasad kolizji praw; i (ii) Użytkownicy wyraźnie wyrażają zgodę, żeby w przypadku jakichkolwiek roszczeń lub sporów z CRYTEK związanych w jakikolwiek sposób z Kontem Użytkownika lub korzystaniem z usług CRYTEK, wyłączną jurysdykcję sprawował Sąd we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, a takze Użytkownicy wyraźnie wyrażają zgodę na poddanie się osobistej jurysdykcji sądów we Frankfurcie nad Menem w Niemczech w związku z jakimkolwiek sporem tego typu, łącznie z jakimkolwiek roszczeniem dotyczącym CRYTEK lub jego oddziałów, pracowników, kontrahentów, urzędników, dyrektorów, sprzedawców, lub dostawców treści. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu, strona wygrywająca sprawę będzie uprawniona do zwrotu opłat za obsługę prawną i poniesionych wydatków.

WARUNKI UZUPEŁNIAJĄCE

18. Warunki Dodatkowe Dla Poszczególnych Usług CRYTEK

Poszczególne Usługi CRYTEK mogą wymagać od Użytkowników zapoznania się z warunkami szczególnymi dla tych Usług CRYTEK oraz zaakceptowania ich. Prawo Użytkowników do korzystania z tych Usług CRYTEK podlega tymże szczególnym warunkom oraz niniejszym Warunkom Korzystania z Serwisu. Jeśli wystapią jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy szczególnymi warunkami i niniejszymi Warunkami Korzystania z Serwisu, wiążącymi będą szczególne warunki.

19. Beta Testy

Jeśli CRYTEK uzna za stosowne, może skontaktować się z Użytkownikiem, by zapoznanał się i ocenił jedną grę lub więcej, aspekty gry, lub funkcjonalności internetowe przed wypuszczeniem ich na rynek w celu zidentyfikowania błędów programu. W takiej sytuacji Użytkownicy zostaną poproszeni o dostarczenie do CRYTEK (tylko i wyłącznie do CRYTEK) informacji zwrotnych i sugestii dotyczących doświadczeń związanych z procesem zapoznawania się z grą (grami) i funkcjonalnościami strony oraz ich oceną. Proces ten nazywany jest „Beta-testem", a Użytkownik biorący w nim udział jest Testerem. Tester jest zobowiązany do podpisania i odesłania do CRYTEK Umowy o Zobowiązaniu do Zachowania Poufności w Zakresie Wersji Wstępnej Oprogramowania („Umowa o Poufności") dla każdego poszczególnego beta-testu ZANIM zostanie zaakceptowany jako tester („Tester") i ZANIM jakiekolwiek oprogramowanie zostanie mu dostarczone lub udostępnione. Uczestnictwo Testera podlega postanowieniom Umowy o Poufności oraz poniższym warunkom:

W związku z przeprowadzanymi beta-testami CRYTEK może na czas przeprowadzania testów udostępnić Państwu wersję wstępną gry lub dostęp do funkcjonalności strony CRYTEK. Niniejszym Użytkownicy oświadczają, że rozumieją i uzgadniają, iż egzemplarz w wersji wstępnęj oraz wszelkie inne materiały dostarczone użytkownikowi mają charakter informacji poufnych i zastrzeżonych, należących do CRYTEK. Przez „Informacje poufne" należy rozumieć wszelkie informacje oznaczone jako poufne, jakiekolwiek informacje związane z produktami CRYTEK, jego planami, projektami produktów, kosztami produktów oraz ich cenami i nazwami, a także z personelem, badaniami, rozwojem, know-how i/lub kodami źródłowymi, w tym między innymi leżącymi u ich podstaw zasadami i koncepcjami. Informacje poufne mogą być wykorzystywane przez Państwo wyłącznie w ograniczonym zakresie niezbędnym do beta-testów. Macie Państwo obowiązek zapobiegania i uniemożliwienia, by jakiekolwiek Informacje Poufne zostały ujawnione, wykorzystane, sprzedane czy przeniesione. Powyższe dotyczy także udzielania dalszych licencji, wykorzystywania w celach handlowych oraz wprowadzenia na rynek w jakikolwiek inny sposób. W dacie (a) zakończenia beta-testów, lub (b) gdy CRYTEK poprosi Państwa o zwrot lub zniszczenie Informacji poufnych, w zależności od tego, która z powyższych dat nastąpi wcześniej, jesteście Państwo zobowiązani do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Informacji poufnych oraz zwrócenia do CRYTEK Informacji poufnych oraz wszelkich ich kopii w jakiejkolwiek formie, pod nadzorem lub kontrolą odbiorcy. Niezależnie od zakończenia beta-testów Informacje poufne zachowają poufny charakter bezterminowo. Udział Użytkownika w beta-teście podlega następującym zasadom i warunkom: (i) Użytkownik nie będzie kopiował ani powielał egzemplarza wstępnego ani informacji o charakterze poufnym i zastrzeżonym, (ii) zabezpieczy egzemplarz wstępny oraz informacje o charakterze poufnym i zastrzeżonym przed nieupoważnionym dostępem, kopiowaniem, ujawnianiem i/lub nieupoważnionym korzystaniem z nich, (iii) Użytkownik będzie ściśle przestrzegał niniejszych zasad i warunków Umowy o Poufności.

Użytkownik zobowiązuje się, że będzie przeprowadzał testy osobiście i nie udostępni materiałów wstępnych żadnej innej osobie. Użytkownik niniejszym oświadcza, że naruszenie powyższych zobowiązań spowoduje nieodwracalną szkodę względem CRYTEK i że CRYTEK ma prawo (obok innych przysługujących środków prawnych) do wystąpienia o wydanie zarządzenia tymczasowego bez powiadamiania drugiej strony (bez wnoszenia kaucji), mającego na celu niedopuszczenie do naruszenia obowiązków Użytkownika lub do spełnienia groźby takiego naruszenia. Użytkownik ma obowiązek utrzymać gry w wersji beta w tajemnicy do momentu, aż CRYTEK publicznie rozpowszechni lub w inny sposób, bez winy Użytkownika, udostępni publicznie każdą z gier testowanych przez Użytkownika oraz ich zawartość.

Użytkownik wyraża zgodę, że na żądanie niezwłocznie zwróci do CRYTEK wszelkie egzemplarze wersji wstępnej oraz informacji o charakterze poufnym i zastrzeżonym, dostarczone przez CRYTEK. Użytkownicy są zapraszani do grania w gry w wersji beta wyłącznie w celu ocenienia gry oraz zidentyfikowania błędów. Żadne z postanowień zawartych w niniejszych wytycznych lub na niniejszej stronie nie będzie interpretowane jako przyznające Użytkownikowi prawa lub przywilejów jakiegokolwiek rodzaju w związku z grami w wersji beta lub treściami, które Użytkownik może w nich znaleźć. Gry w wersji beta są dostarczane w stanie „w jakim są" i „w miarę dostępności" i nie udzielamy Użytkownikowi żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych. Podczas grania w niektóre gry w wersji beta Użytkownicy mogą zgromadzić skarb, punkty za doświadczenie, sprzęt lub inne wyznaczniki bogactwa lub statusu. W toku testowania takie dane mogą w dowolnym momencie zostać zresetowane, zaś sama czynność resetowania może stanowić zakończenie danego etapu testów. W takim wypadku cała historia gry i wszelkie dane gracza zostaną usunięte, zaś każdy z graczy ponownie otrzyma status nowicjusza. Wybierając przycisk „Play" by rozpocząć grę beta, Użytkownik wyraża zgodę na poniższe: (i) Użytkownik gra w gry beta na własne ryzyko i jest świadomy, że gry mogą zawierać znane lub nieznane błędy programu; (ii) jakakolwiek wartość lub wskaźniki statusu osiągnięte w czasie gry mogą zostać skasowane w każdym czasie; (iii) CRYTEK nie ma obowiązku udostępnienia tych gier bez pobierania opłat w jakimkolwiek okresie, ani w ogóle udostępniania ich; (iv) niniejsze gry mogą być dostępne wyłącznie dla subskrybentów po zakończeniu procesu beta-testu lub w dowolnym czasie w przyszłości; (v) Warunki korzystania z Serwisu CRYTEK regulują korzystanie z niniejszych gier tylko w fazie testowej i (vi) jeśli jest to zamknięty beta-test, Użytkownik zachowa wszelkie informacje o grach beta jako poufne, jak wskazano powyżej i nie ujawni ich innym osobom. W żadnym wypadku konta stworzone na potrzeby testowania gier w wersji beta nie podlegają przeniesieniu.

20. Warunki korzystania z Xbox Live®

Warunki korzystania z Xbox Live® zachowują moc w całej rozciągłości i mają zastosowanie, kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do usług Crytek za pośrednictwem Xbox Live®. W razie wystąpienia sprzeczności pomiędzy Warunkami korzystania z Xbox Live® a Warunkami korzystania z usługi Crytek nadrzędne są Warunki korzystania z Xbox Live®. Firma Crytek ponosi wyłączną odpowiedzialność za działanie i zawartość Usług Crytek. Firma Microsoft może gromadzić i wykorzystywać informacje o użytkowniku oraz jego użytkowaniu Xbox Live® w czasie w którym użytkownik uzyskuje dostęp do Usług Crytek za pośrednictwem Xbox Live®. Microsoft wykorzystuje i zbiera takie informacje zgodnie z Zasadami zachowania poufności informacji usługi Xbox Live® (dostępnymi na stronie xbox.com lub pod numerem telefonu 1-800-4MY-XBOX). UZYSKUJĄC DOSTĘP DO USŁUG CRYTEK ZA POŚREDNICTWEM XBOX LIVE® UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZAŚWIADCZA, ŻE FIRMA MICROSOFT NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA PODCZAS UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO USŁUG CRYTEK ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI XBOX LIVE®, A UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH PODSTAW DO WNIESIENIA EWENTUALNEGO POWÓDZTWA LUB ROSZCZEŃ WOBEC FIRMY MICROSOFT WYNIKAJĄCYCH Z TYCH SZKÓD LUB KORZYSTANIA Z USŁUG CRYTEK. Firma Crytek ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnianie wszelkich usług pomocy technicznej oraz pobieranie opłat za usługi pozyskane za pośrednictwem Usług Crytek.

21. Usługi Crytek dla komputerowych systemów rozrywki PlayStation®

Warunki korzystania z PlayStation®Network zachowują moc w całej rozciągłości i mają zastosowanie, kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do Usług Crytek za pośrednictwem PlayStation®Network. Jakakolwiek niezgodność pomiędzy Warunkami korzystania z usługi Crytek oraz Warunkami korzystania z PSN będzie rozstrzygana na korzyść Warunków korzystania z PSN.

22.Zakupy za pośrednictwem App Store firmy Apple

Zakupy w sklepie App Store firmy Apple podlegają Warunkom świadczenia usług firmy Apple dostępnym w sklepie App Store lub na stronie internetowej firmy Apple.

23. Użytkownicy Podlegający Jurysdykcji USA

GFACE I USŁUGI CRYTEK NIE SĄ SKIEROWANE DO DZIECI PONIŻEJ 13 ROKU ŻYCIA. PONADTO, CRYTEK W SPOSÓB ŚWIADOMY NIE GROMADZI INFORMACJI OD DZIECI PONIŻEJ 13 ROKU ŻYCIA. JEŚLI NIE UKOŃCZYŁEŚ 13 LAT, NIE PODAWAJ CRYTEK ŻADNYCH DANYCH OSOBOWYCH.

24. Użytkownicy Podlegający Jurysdykcji Unii Europejskiej i Turcja

Użytkownicy wyrażają zgodę na poddanie się jurysdykcji niemieckiej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Ustępie 17. W przypadku, gdy prawodawstwo niemieckie zapewnia ochronę konsumenta na niższym poziomie niż normy prawne bezwzględnie obowiązujące w kraju zamieszkania Użytkownika, wiążące będą stosowne przepisy prawa kraju Użytkownika.

25. Użytkownicy Podlegający Jurysdykcji Unii Europejskiej

W przypadku Użytkowników podlegających jurysdykcji Unii Europejskiej, stosuje się poniższe:

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas 2 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (Crytek GmbH, Grüneburgweg 16-18, 60322 Frankfurt am Main, Niemcy, Fax: +49 69 17527426, Tel.: +49 69 17526973, Email: support@gface.com ). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 3

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat (Crytek GmbH, Grüneburgweg 16-18, 60322 Frankfurt am Main, Niemcy, Fax: +49 69 17527426 , Tel.: +49 69 17526973, Email: support@gface.com):

 • Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)
 • Data zamówienia (*)/odbioru (*)
 • Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

26. Użytkownicy Podlegający Jurysdykcji Niemiec

W miejsce Ustępu 14 "Ograniczenie odpowiedzialności CRYTEK" poniższe postanowienia zyskują zastosowanie:

Ograniczenie odpowiedzialności Crytek

 1. Bez względu na postawę prawną odpowiedzialności (umowną, deliktową, lub inną), Crytek ponosi odpowiedzialność za szkody wyłącznie w sytuacji, gdy: a. szkoda powstała wskutek naruszenia zasadniczych zobowiązań niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu (Kardinalpflichten) przez zaniedbanie lub umyślne działanie (Verschulden) ze strony Crytek, co zagraża celowi niniejszej Umowy; lub b.szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania ze strony Crytek.
 2. W sytuacji, gdy Crytek jest odpowiedzialny za naruszenie zasadniczych zobowiązań niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu (Kardinalpflicht) i nie stwierdzono w jego postępowaniu rażącego niedbalstwa ani umyślnego działania, wówczas odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty opłaty otrzymanej od Użytkownika, który poniósł szkodę.
 3. Jeśli Crytek ponosi odpowiedzialność za szkody zgodnie z postanowieniami punktu (a) z tytułu rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania ze strony personelu Crytek innego niż dyrektorowie zarządzający, wówczas odpowiedzialność jest także ograniczona do kwoty przewidzianej w punkcie (b).
 4. Ponadto, Crytek nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub wtórne (Mangelfolgeschäden) oraz szkody poniesione z tytułu utraconych korzyści, jeśli szkody te nie wynikają z rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania dyrektorów zarządzających Crytek.
 5. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z Ustępu 23 ma również zastosowanie do roszczeń wnoszonych przeciwko personelowi lub kontrahentom Crytek.
 6. Odpowiedzialność Crytek z tytułu zgonu, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, gwarancji udzielanej przez Crytek (jeśli takowa jest udzielana) lub odpowiedzialność wynikająca z Ustawy o Odpowiedzialności za Produkt (Produkthaftungsgesetz) pozostają bez zmian.
 7. W sytuacji, gdy Użytkownik jest współodpowiedzialny za powstanie określonej szkody, Crytek ponosi odpowiedzialność w stopniu, w jakim jego zaniedbanie przyczyniło się do powstania szkody (Mitverschulden). W związku z odpowiedzialnością Użytkowników za zmniejszanie szkód (Schadensminderungsobligenheit), Użytkownicy są zobowiązani do regularnego tworzenia kopii zapasowych (back-up) swoich danych, a w przypadku stwierdzenia możliwych usterek programu są zobowiązani do podjęcia dalszych zasadnych kroków. W przypadku utraty danych Crytek odpowiada wyłącznie w zakresie, w jakim dane zostałyby utracone w sytuacji, gdyby Użytkownicy regularnie wykonywali kopie zapasowe (back-up).